Ετικέτες

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017

Tail questions. An exercise.

e.g.-Mary is beautiful, isn't she? ( Η Μαίρη είναι όμορφη, έτσι δεν είναι; ...ε; )
      -Mary isn't beautiful, is she?
      -He works hard, doesn't he?
      -He doesn't work hard, does he?
      -They went to the theatre yesterday, didn't they?
      -They didn't go to the theatre yesterday, did they?
      -You will leave for Africa next week, won't you?
      -You won't leave for Africa next week, will you?
      -I am tall, aren't I
      -I am not tall, am I?


 http://kostapapa.freeoda./Advanced/Grammar/Tail%20questions/quiz.html
Click on the picture to do the exercise.

Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2017

not enough... / too...

not enough... / όχι αρκετά...
too... / πάρα πολύ... (με αρνητική έννοια) 
π.χ. He isn't clever enough to solve this problem.
       He is too fat to run fast. 

http://kostapapa.freeoda.com/Advanced/Grammar/Past%20Participle.htm
 Click on the picture to do the exercise.